Влиянието на слуха върху развитие на детето и неговата реч

     Добър логопед в Русе Участието на слуха в развитието на детето е повече от очевидно. Без слух е невъзможно възприемането на речта. Чувайки речта, детето се учи да се ориентира в обкръжаващата го действителност. То опознава предметите като ги вижда, опипва, хваща и се вслушва в звуците, които те издават. То наблюдава движенията и действията на възрастните, промените които настъпват в заобикалящата го среда и в зависимост от своите възможности сравнява и осмисля наблюденията си с помощта на своите сетивни органи. В този сложени процес на начално познание изключителна роля играе речта, която детето възприема. Дълго детето преди да се научи да говори, да задава въпроси и да разбира отговорите им, то възприема речта на околните, които придружават действията си с думи, поясняващи на детето това, което то едва ли може само толкова рано да осмисли. Преди детето да се научи да говори, то усвоява значението на думите и словосъчетанията, насочени към него или изговорените в негово присъствие.

    Всеки момент на опознаване на околната среда от детето се придружава със слухово възприемане на насочената към него реч.
       В началото на втората година от своя живот детето започва да осъзнава елементарната реч и я свързва с близките, достъпни за непосредствено възприятие предмети и явления. По – нататък, благодарение на развиващия се фонематичен слух, детето се учи да пита и да изразява своите чувства, молби и желания, да прави оценки и изказва отношение по повод на наблюдаваните предмети и явления. Отначало то говори само с отделни думи, след това използва кратки словосъчетания и накрая, овладява свързаната реч, която му позволява да разкаже за нещо или да разбере разказите на възрастните или приказките които му четат.
      За да се научи да произнася думите, детето овладява движенията на говорния си апарат. То трябва да усвои също така тези части на думата, които се изговарят с ударение и тези без ударение, с по – бегло и неясно произношение. Към три годишна възраст то умее да изговаря почти всички звукове с изключение на по – сложните, които се сформират на по – късен етап към 4 -5 годишна възраст. Ползването на думи е свързано със слуховото идентифициране и усвояване на звукове, които влизат в състава на думите и тяхната последователност.
     Неправилно е да се мисли, че детето отначало усвоява отделни звукове, след това образува от тях срички и накрая от тях образува думи. Детето овладява отначало най – достъпните за неговия слух звукови комплекси. Обикновено това са тези части на думите, който са под ударение. Между другото дори и те в началото се усвояват неточно недиференцирано и за това се произнасят неразбираемо и изкривено. По – късно се усъвършенства слуховото внимание. Детето се вслушва в речта на околните и прави опити да й подражава по – правилно. Постепенно произношението на звуковете се уточнява и едновременно попълва с нови звукове в състава на по – сложни думи. Към 4 – 5 годишна възраст детето прави осъзнати усилия за по – правилно и точно произношение на речевите единици. То чува не само речта на околните, но и своята собствена реч, което му позволява да съпоставя звученето на собствената речева продукция с получаваните от възрастните образи.
    Развитието на речта предполага и развитие на речниковия фонд, което се осъществява в процеса на речевото общуване. Речевата практика на детето във взаимодействие със слуховото възприятие създава условия за разбиране на значението на думите, които то по подражание използва в общуването. Възприятието на речта с помощта на слуха позволява на детето да съотнася думи с тези предмети, които те обозначават. Тук е важно да се отбележи, че възприемащото речта на околните дете е способно самостоятелно да овладее огромен словесен запас. То самостоятелно се учи да обозначава с думи всички предмети, които го заобикалят, техните качества и признаци, както и действията, които извършват или се извършват от тях. Това се дължи на слуха.
     Най – важно значение за развитие на детската реч има усвояването на граматическите форми за изразяване на мисълта. Граматическите форми, които придобиват думите, служат за изказване на определено значение. Така например, при определяне на числото на съществителните имена (круша – круши, храст – храсти) може да се обозначи единични предмети или група от предмети. Включени в словосъчетания с други думи (действия, свойства или признаци на предметите), те придобиват различно значение в зависимост от това, дали се отнасят към един или много предмети (крушата е сладка – крушите са вкусни).
     В българския език особено важна роля имат граматическите форми, свързани с употребата на предлозите (в, на, под, зад, до и др.). Затова е очевидна разликата в значението на думите и предложените изрази като круша, круши, крушата, крушите, до крушата, зад крушата, в крушата и т.н. За да се усвои значението на числото на съществителните имена и значението на предлозите, които показват отношението между предметите, детето трябва ясно да разграничава окончанието на думите и предлозите, влизащи в състава на изречението. Известно е, че окончанията на думите не винаги се намират под ударение, поради което тяхното цялостно възприятие предполага наличието на изострен речеви слух. Предлозите също се произнасят приглушено, слято и за това също така трудно се възприемат по слухов път.
    Думите означаващи действия – глаголи, също се употребяват с различно значение под влияние на използването на различни граматически форми. Те изразяват различно лице, изпълняващо действието (играя, играе, играеш); различно време на действието (скачам, скачах, ще скачам); различно число предмети, извършващи действието (скача, скачат). Значението на глаголите се променя и под влияние на представките (скача, прескача). Представките и окончанията при глаголите не падат често под ударение, следователно и за тяхното разпознаване е необходима добра слухова диференциация.
     За да се различават някои оттенъци в значението на думите, обозначаващи предмети, е необходимо умение за ориентация в суфиксите: коза – козле – козленце; котка – коте – котенце и др. В суфиксите – ле и – енце е изразено обозначението на малки животни или на малките им.
В условията на нормален слух детето извършва сложна дейност, усвоявайки по практически начин особеностите на езиковите форми. Чувайки отправената към него реч, то се научава твърде рано да използва граматическите закономерности на езика. Малкото дете, често до две годишна възраст, използва самостоятелно умалителни форми на съществителните имен, като извършва тази дейност не само по подражание, но и самостоятелно (признак на детското словотворчество). В този процес се наблюдават напълно осъзнати действия, които се сформират под  влияние на наблюденията на граматическите изменения в речта на възрастните и умението за пренасяне на усвоените граматически закономерности върху собствения речеви опит.
     По този начин малко дете с помощта на слуха по естествен път усвоява една много сложна езикова система, придобива навици за произношение, овладява звуковия състав на огромно количество думи, тяхната употреба в общуването, научава се да разбира значението на думите, включително и при техните граматически изменения, усвоява умението да построява изречения. Това изисква добре развит слух, тъй като, звуковете съставящи устната реч, представляват една сложна и не винаги достатъчно ясна по своето звучене картина.
     В нашия език всяка дума притежава сричка, която се намира под ударение и се изговаря по – бавно и сравнително по – високо, останалите срички се изговарят бегло и в известна степен по – тихо и приглушено. Гласните звукове (а, о, у , и, е) са най – звучните елементи на думата, обаче в речевия поток най – ясно се произнася само този гласен звук, който е под ударение. Останалите гласни звуци нямат стабилна звукова изразеност. В неударените срички трудно се диференцират О – У , Е – И, А – Ъ, т.н.
     Съгласните звукове притежават различна степен на звучност. Между звучните съгласни с по – голяма звучност се характеризира звукът [Р]. По – голяма част от беззвучните съгласни звукове се възприемат приглушено.
     При струпване на няколко съгласни звука всеки от тях се възприема с определена трудност (например в думата „здравей“ трудно се възприема звукосъчетанието „здр“). Много по – лесно се различават съгласните звукове в думи с отворени срички като колело, маса, лопата и др., защото съгласните в съчетание с гласните звукове значително по – добре се възприемат от слуха.
    При нормален слух и развитие на детето в норма всички звукове постепенно стават достъпни. Тяхната непрекъсната повтаряемост в речевия поток му дава възможност да ги усвои по самостоятелен начин. Независимо от това този акт не трябва да се счита като напълно самостоятелна дейност. Речевата среда и постоянното напътствие на възрастните, позволяват на детето да проверява чрез собствения си слух своята реч като я контролира и коригира.
Към 3 – годишна възраст детето натрупва речников фонд в обем до 2500 думи, които умее да използва в общуването с околните и да изразява своите мисли с фрази от 3 до 6 думи. Неговите изречения са правилни съставени и построени. От 3 до 5 -годишна възраст речевата практика на детето значително се разширява. Към 6 – 7 годишна възраст детето овладява езика в степен, която му осигурява самостоятелна и свободна устна форма на комуникация.
     Този процес може да се наруши напълно даже и при случаи на леко намаляване на слуха, ако то настъпи в ранна детска възраст.


Източник: сборник, издание на Съюзът на глухите в България, научен редактор Проф. д-р Ангелина Балтаджиева

Как да общуваме правилно с хора, които заекват


Случвало ли ви сe да разговарят с човек, който заеква? Знаете ли как трябва да общувате с него? Тук ще предоставя няколко препоръки, които ще улеснят много комуникацията ви с такъв събеседник:

Помощ при заекване, Русе, добъри логопед в Русе; заекване при възрастни Русе; заекване лечение; заекване при деца лечение Русе; заекване от уплаха Русе; корекция на заекване при деца Русе; заекване при малки деца Русе; заекване хомеопатия; лекуване заекване Русе.

  • Дръжте се естествено;
  • Човека срещу нас може да има най – различни прояви на заекване, удължаване; повтаряне на гласни звуци и срички; говорни блокажи съчетани с гримаси, допълнени с жестикулация и т.н – не вземайте под внимание тези детайли;
  • Не показвайте, че сте разтревожени, това чувство може да се прехвърли към заекващия и да затрудни допълнително речта му;
  • Поддържайте естествен контакт, очи в очи, без да се взирате в събеседника си;
  • Показвайте с поведението си, че го слушате с интерес;
  • Концентрирайте се върху това какво ви казва, а не върху това как ви го казва;
  • Не създавайте усещане за припряност, когато един заекващ се чувства, че трябва възможно най – бързо да каже това което е решил, вероятността той да започне повече да заеква е много по – голяма;
  • Бъдете по – търпеливи, изчаквайте да си довърши мисълта, в никакъв случай не му подавайте думи, ако не го оставите да довърши мисълта си ще го обезсърчите в общуването си с вас;
  • Не използвайте реплики от типа на „успокой се“, „дишай дълбоко“, „говори по – бавно“, заекващия знае за тези похвати, но просто в момента не може да ги приложи;
  • Намалете темпото с което говорите, но не много бавно, че да звучите неестествено, това ще е много ефективно, защото ще намали напрежението в разговора.

Контрол на шума: 10 съвета за подпомагане на дете с аутизъм

аутизъм Русе, подпомагане на дете с аутизъм - логопед в Русе, Логопед в Русе; логопедична помощ в Русе; логопеди в Русе; добър логопед в Русе; добри логопеди в Русе; терапия при аутизъм в Русе,как да се справя с говорния си дефект - проблем; коригиране на говорен дефект в Русе; говорен терапевт в Русе; как да намеря логопед в Русе; детски логопед; добър детски логопед; логопед за възрастни в Русе; логопедични центрове в Русе; логопедичен център в Русе, логопедичен кабинет в Русе; логопедични кабинети в Русе; Логопедична помощ при деца с аутизъм; Афазия; мозъчен инсулт Русе; късно проговаряне логопедична помощ; Блокиране на говора; възстановяване след прекаран инсулт в Русе, Генерализирани разстройства на развитието помощ в Русе; Дислексия; Заекване; Затруднения за смятане и сметни операции; Затруднения при писане; Затруднения при четене;Помощ при аутизъм в Русе; Късно начало на речта; Липса на реч; Нарушение на звукопроизношението; Общо недоразвитие на речта; Поражения на ЦНС (централната нервна система); Разпад на речта в резултат на инсулт и възстановяване в Русе; Разстройства от аутистичния спектър в Русе, помощ на деца от аутистичен спектър в Русе; Специфични обучителни трудности; Хиперактивност с или без дефицит на вниманието; Церебрална парализа; аутизъм Русе; внимание и памет Русе; Замяна или неправилно произнасяне на един звук или групи звукове; деца езикови говорни нарушения консултация и корекция логопедичен кабинет Русе; логопедични занимания логопед Русе; логопед Русе; менингит-енцефалит; слуховото и тактилно възприятие; черепно-мозъчна травма засягане на говора и речта помощ в Русе; логопедична помощ при деца с увреждания; деца аутисти в Русе; нарушения на общуването при деца с увреждания Русе; детето ми заеква помощ; добър логопед в Русе; заекване Логопед в Русе; Логопеди в Русе; добри логопеди в Русе; добър логопед в Русе; заекване при възрастни; заекване лечение; заекване при деца лечение Русе; заекване от уплаха Русе; корекция на заекване при деца Русе; заекване при малки деца; заекване хомеопатия; заекване лекуване.

Бележка на редактора: Това е откъс от един блог, написан от Karen Wang.

   Когато синът ми беше малък, имаше пристъпи на паника всеки път, когато нашата пералня променяше цикъла на пране и издаваше шум. Той разви фобия от всички видове звънци. Покриваше ушите си и викаше, но ставаше спокоен, дори весел, всеки път, когато отидеше на разходка в гората, посетеше библиотеката или някакъв вид спокойна и тиха среда.

Създаване на план за справяне със звуците

   Всички тези наблюдения ме накараха да изпадна в дълбок размисъл, как д
а разработя план, чрез който да му помогна да се справи с чувствителността към тези звуци. През изминаващите години дразнението му се увеличаваше, дори изпитваше фобия от шума на лаещо куче.

   Това са десет начина да се помогне на човек с такава чувствителност и да се научи как да се справя за да може да се наслади на всекидневните шумни ситуации.

1. Познаване на видовете чувствителност

Има няколко различни вида чувствителност към шум и различни процедури за всеки тип. Консултирайте се със специалист да определи точно кой тип се отразява на качеството ви на живот. Имайте предвид, че човек може да бъде засегнат от повече от един тип. Например, синът ми има хиперакузис в допълнение към фобии на специфични звуци.

2. Предоставяне на помощ

Слушалки и тапи за уши дават незабавен комфорт и облекчение. Шумопотискащите слушалки са най-ефективни, защото те заменят дразнещия шум от околната среда.  Въпреки това, повечето специалисти и възпитатели препоръчват да не се използват прекомерно слушалки и тапи за уши, защото човек може бързо да стане зависим от тях.

3. Определяне на безопасна среда

Една от първите стъпки, които предприех за сина ми е да направя списък на неговите „безопасни“ места и увеличаване посещенията му там.

4. Поставете контрол върху някои видове шум

Изпитвах страх и тревожност от невъзможността да контролирам някой ситуации. Когато синът ми имаше фобия от звънци, аз му дадох да експериментира у дома с няколко различни вида за да превъзмогне шума. Когато виждахме с него звънци на рецепции и други обществени места, аз му позволявах да ги удря. Той постепенно започна да се чувства комфортно, дори започна да установява източника на различните озвучителни и алармени системи, където и да отидеше.

5. Разсейване на детето

Преди много години съпругът ми и аз изкарахме курс по раждане по метода на Lamaze, от там ние научихме за силата на разсейване в управлението на болката. Давайки на човек нещо над което да се съсредоточи, той се разсейва и по-лесно преодолява болката, примерно дайте любимата играчка от вкъщи, по този начин се насочва вниманието към нея, далеч от дразнещия шум.

6. Постепенно увеличавайте близостта

Излекуването на страха от змии не включва хвърляне на човек в яма със змии. По същия начин, освобождаването от чувствителност от шума изисква постепенна десенсибилизация.

7. Редуване на шум и тишина

Открих, че толерантността на сина ми към шум се увеличава най-много, когато започнах да планирам често паузи без шуми.След сутришните занимания планирах, тих обяд у дома. След групова игра със седем други деца, ние отделяхме време да се гушкаме на дивана. Когато се чувствахме достатъчно готови да посетим голям увеселителен парк, ние резервирахме хотел във вътрешността на парка, така можехме да се оттегляме за почивка толкова често, колкото е необходимо. Ние винаги си вземаме почивка преди шумът да го разстрой.

8. Когнитивно-поведенческа терапия

Лекарите препоръчват когнитивно-поведенческа терапия за фобии и тревожност, защото тя учи човек самостоятелно да управлява емоциите и уменията за да се справи. Целта на лечението е да се преструктурира мисловните процеси на дадено лице за причината на неговото безпокойството, за да се повиши качеството му на живот.

9. Хранителни добавки

Много хора, които имат шум в ушите или хиперакузис имат дефицит на магнезий или други минерали. Консултирайте се с лекар, за да се определи дали хранителните добавки могат да бъдат в състояние да помогнат.

10. Избягвайте някой хранителни добавки

Някой хранителни добавки са свързани с чувствителността към шум, особено тези в семейството на салицилатите. Пълнозърнестата диета, отстранява тези добавки и може да помогне за намаляване на чувствителността. Консултирайте се с лекар или диетолог преди да правите големи промени в диетата.

 

 


Karen Wang е блогър на Friendship Circle, неправителствена Американска организация, която подкрепя хората със специални нужди и техните семейства. Карън е също автор на антологията „My Baby Rides the Short Bus: The Unabashedly Human Experience of Raising Kids with Disabilities“.

 

 

 

 

Смучене на палец

Прекомерното смученето на палец след израстването на млечните зъби, може да причини израстване на криви зъби и неправилно развитие на челюстта, което само по себе може да доведе до говорни дефекти на вашето дете. След първата година  трябвало да се свежда  до единични моменти, примерно преди заспиване. Ако детето продължава често  да си смуче палеца, трябва да се замислите как да коригирате проблема.

=Логопед в Русе; логопедична помощ в Русе; логопеди в Русе; добър логопед в Русе; добри логопеди в Русе; как да се справя с говорния си дефект - проблем; коригиране на говорен дефект в Русе; говорен терапевт в Русе; как да намеря логопед в Русе; детски логопед; добър детски логопед; логопед за възрастни в Русе; логопедични центрове в Русе; логопедичен център в Русе, логопедичен кабинет в Русе; логопедични кабинети в Русе; Логопедична помощ при деца с аутизъм; Афазия; мозъчен инсулт Русе; късно проговаряне логопедична помощ; Блокиране на говора; възстановяване след прекаран инсулт в Русе, Генерализирани разстройства на развитието помощ в Русе; Дислексия; Заекване; Затруднения за смятане и сметни операции; Затруднения при писане; Затруднения при четене;Помощ при аутизъм в Русе; Късно начало на речта; Липса на реч; Нарушение на звукопроизношението; Общо недоразвитие на речта; Поражения на ЦНС (централната нервна система); Разпад на речта в резултат на инсулт и възстановяване в Русе; Разстройства от аутистичния спектър в Русе, помощ на деца от аутистичен спектър в Русе; Специфични обучителни трудности; Хиперактивност с или без дефицит на вниманието; Церебрална парализа; аутизъм Русе; внимание и памет Русе; Замяна или неправилно произнасяне на един звук или групи звукове; деца езикови говорни нарушения консултация и корекция логопедичен кабинет Русе; логопедични занимания логопед Русе; логопед Русе; менингит-енцефалит; слуховото и тактилно възприятие; черепно-мозъчна травма засягане на говора и речта помощ в Русе; логопедична помощ при деца с увреждания; деца аутисти в Русе; нарушения на общуването при деца с увреждания Русе; детето ми заеква помощ; добър логопед в Русе; заекване Логопед в Русе; Логопеди в Русе; добри логопеди в Русе; добър логопед в Русе; заекване при възрастни; заекване лечение; заекване при деца лечение Русе; заекване от уплаха Русе; корекция на заекване при деца Русе; заекване при малки деца; заекване хомеопатия; заекване лекуване.