Терапия при Разстройство на слуховата обработка


Разстройство на слуховата обработка (APD) или слухово увреждане с нормален слух (ADN) е термин за различни нарушения, които засягат начина, по който мозъкът обработва слуховата информация. Хората с APD обикновено имат нормална структура и функция на външното, средното и вътрешното ухо (периферен слух), но не могат да обработят информацията, която чуват по същия начин, както другите, което води до трудности при разпознаването и интерпретирането на звуци, особено звуците съставящи речта. Смята се, че тези трудности възникват поради дисфункция в централната нервна система.

   Нарушението може да засегне както деца, така и възрастни. При направени проучвания в САЩ и Великобритания е установено, че 2-7% от децата страдат от разстройството, като APD може да продължи и в зряла възраст. Cooper и Gates (1991) оценяват разпространението на APD при възрастни от 10 до 20%. Съобщават се, че мъжете са два пъти по-склонни да бъдат засегнати от разстройството, отколкото жените и симптомите  се засилват с възрастта.

Признаци и симптоми на Разстройство на слуховата обработка

   Много деца срещат затруднение поради това, че страдат от нарушение на слуховата обработка. Невъзможността да преработят звуците довежда до тяхното изоставане в цялостен аспект, както речево, така и когнитивно. Някой от тях до такава степен не успяват да обработят информацията от заобикалящата ги среда, че довежда, до това да не могат да се учат от нея. Поради тази причина изостават от връстниците си. При други е пъвопричина за появата на заекване. Също така е известно,че причината за изоставането на децата диагностицирани с аутизъм е APD. През март 2019 водещият изследовател Тим Робъртс, професор по радиология провежда изследвания в детската болница на Филаделфия, той установява, че хората с аутизъм показват забавяне в обработката на звуците. Робъртс представя непубликуваните резултати на Международната конференция за аутизма през 2019 г. в Монреал. В поредица от проучвания екипът на Робъртс показва, че звуците се забавят с около 10 до 20 милисекунди при деца с аутизъм.[1] Наблюдава се, че разстройството на слуховата обработка (APD) и дефицита на вниманието и хиперактивност (ADHD) имат симптоми на припокриване. Статия публикувана през 1994 г., показва, че 84% от децата с разстройство на слуховата обработка са диагностицирани или е имало съмнение, че са с дефицит на вниманието и хиперактивност.[2]

   В проучване от 2011 год., сравняващо деца с диагноза дислексия и тези с диагноза APD, се установява, че двете групи не могат да бъдат разграничени.[3]

   При деца с разстройство на слуховата обработка се наблюдават някой от симптомите, като все пак трябва да се отчита и индивидуалността на всеки случай:

 • Неувереност и ниска самооценка;

 • Ниско социално взаимодействие;

 • Късно проговаряне;

 • Заекване и запъване;

 • Тахилаличен говор (бързо говорене);

 • Нервност и напрежение;

 • Ниски училищни резултати и ограмотителни затруднения;

 • Нарушение на фонологичната осведоменост;

 • Нарушение на писането (със специфични и правописни грешки, лош почерк и грешен захват);

 • Нарушение на четенето (сричане, четене с неразбиране на прочетеното);

 • Нарушение на смятанeто (особено при текстови задачи);

 • Нарушение на говора (не съгласуване по род и число, размяна на словореда, изпускане на звуци, на малките думички, на предлози, замени на един звук с друг, неправилна артикулация на един или повече звукове,  ехолалия и др.); 

 • Проблем с вербалната и краткосрочна памет, мисълта, вниманието и концентрацията, слуховото внимание и когнитивното развитие;

 • Трудности в запомнянето;

 • Нарушение на разказвателната реч;

 • Проблем при запомняне списък с последователности;

 • Трудности в ориентацията за време и пространство;

 • Трудности в разбирането, често се нуждаят от повторение;

 • Имат слаба способност да запаметяват информация, чрез слушане;

 • Хиперактивност и дефицит във вниманието;

 • Прекъсване и не изслушване на събеседника;

 • Инфантилност;
 • Тълкуване на някой от думите буквално – буквалисти;

 • Не разбиране на метафорите;

 • Трудности при причинноследствените връзки и правене на грешни изводи;

 • Трудно разбират речта, ако средата е шумна и други.

Терапия при разстройство на слуховата обработка (APD)

   Чрез прилагането на собствена иновативна терапия за звукостимулация на мозъка и отговорните му зони, се създават важни невронни пътища. Имайки предвид, че правилното функциониране на мозъка се определя от ритъма, за да се придобие вниманието, да се подтисне стресът, да се сформира нормална организация на мислите и тогава вече може да говорите, и да се учите от заобикалящата ви среда. Така, детето без да бъде учено на нито една дума или изречение от логопеда, преминава през всички етапи на развитие, през които е трябвало да мине, като поетапно се развиват и се подобряват:

 • ритъма, темпа и мелодиката; 

 • фонемният гнозис и други гнозисни и праксисни умения;

 • фонологичната осведоменост;

 • качествен и количествен анализ над речта и мисълта;

 • краткосрочната, дългосрочната и вербалната памет;

 • слуховото и споделено внимание, и концентрация;

 • ориентацията за време и пространство;

 • сетивната преработка;

 • причинно следствените връзки;

 • поява на правилните вътрешни въпроси и отговори;

 • сформиране на нормалната организация на мисълта;

 • намаляване на вътрешното напрежение;

 • социално взаимодействие;

 • говор, четене, смятане и писане и много други.

Вследствие на което детето развива когнитивният си потенциал. Подходяща при аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, дислексия, заекванe и други неврологични разстройства.

   Нарушението представлява забавяне в говорното, езиковото и когнитивно развитието на детето и изисква етапна работа от специалист. Не се повлиява от медикаментозно лечение. Логопедичният кабинет разполага с нужния пълен инструментариум за диагностика и терапия, и вече години наред го прилага успешно, както в кабинета, така и онлайн. Доказателство за това са многобройните постигнати отлични резултати. Защото се отстранява причинителят на нарушението.

ЗАПИШИ ЧАС ЗА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

ЗАПИШИ ЧАС ЗА КОНСУЛТАЦИЯ В КАБИНЕТА 

 

Източници:

 1. https://www.spectrumnews.org/news/brains-minimally-verbal-autistic-children-respond-slowly-sound/?fbclid=IwAR2rcTmumqD2R2U8glmGaKQxmLC4z6x6ew6MCPxsfqJ5jquirgkj5u5Bd64
 2. https://jaacap.org/article/S0890-8567(09)64287-8/pdf
 3. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/1092-4388%282010/09-0167%29
 4. American Academy of Audiology.„Clinical Practice Guidelines: Diagnosis, Treatment and Management of Children and Adults with Central Auditory“. Retrieved16 January2017.
 5.  La Trobe University. „(C)APD“. Retrieved 14 November 2010.
 6. Musiek, Frank; Gail, Chermak (2007). Handbook of central auditory processing disorder [auditory neuroscience and diagnosis]. Plural Publishing. p. 448. ISBN 978-1-59756-056-6.
 7.  National Center for Learning Disabilities | NCLD.org – NCLD. National Center for Learning Disabilities | NCLD.org – NCLD. N.p., n.d. Web. 19 Nov. 2014.