Общи условия 

Общи условия на

ЛОГОПЕД СИМЕОНОВ EООД
Адрес: гр.
Русе, ул. „Васил Петлешков39, офис 2
МОЛ:
Генади Симеонов
ЕИК:
206349480

Настоящите общи условия регламентират отношенията между ЛОГОПЕД СИМEОНОВ EООД и лицата ползващи услугите на логопедичния кабинет.

 • Честотата и броя на посещенията са по препоръка на логопеда, в зависимост от комуникативното и езиково нарушение, съобразени с възможностите на клиента.

 • Терапията се провежда в точно уговорен час. Закъснение от страна на клиента е за сметка на часа му. 

 • Промяна или отмяна на записан час от страна на клиента се прави не по-късно от 24 часа преди провеждане на терапията, в противен случай таксата се дължи в пълен размер и не се възстановява, независимо от обстоятелствата.

 • Ако терапията се пропусне без предупреждение от страна на клиента се смята за проведена.

 • Терапиите се провеждат след предварително месечно заплащане. В зависимост от договорените за месеца посещения. Клиентът трябва да оползотвори предплатените часове в рамките на текущия месец.

 • Заплащането на таксата се осъществява на последния платен час.

 • Часовете, които не са използвани в рамките на текущия месец се прехвърлят за следващия месец, ако не са проведени поради причини зависещи от логопедичния кабинет.
 • Часовете, които не са използвани в рамките на текущия месец се прехвърлят за следващия месец, единствено поради здравословни и уважителни причини на клиента.

 • При наличие на системни отсъствия, неспазване на общите условия или нарушение на добрите нрави,  кабинетът си запазва правото на отказ от записване на последваща терапия. 
 • При предплащане за повече от един месец, терапиите трябва да бъдат използвани в рамките на указания период.

 • Разпределението на часовете зависи от желанието на клиента и възможностите в графика на логопедичния кабинет.

 • Терапевта има правото да прекъсне или да не проведе терапията. Ако детето или родителят са с вирусоподобни симптоми, както и по лична преценка по други съображения, като часът се смята за проведен. 

 • Логопедичният кабинет си запазва правото на отказ на записване или провеждане на терапия, или консултация, както промяна на часа и датата на договорените вече такива.

 • Съдържанието в сайта не е предназначенo да замени консултацията  със специалист, не носим отговорност за решенията, които вземате на база информацията от него.

 • Всички права са запазени и са защитени от закона за авторското право и сродните му закони. Ползването на каквато и да е информация от сайта е позволено, само чрез писмено разрешение от страна на кабинета. Изрично е забранено копирането или променянето по какъвто и да е начин на информацията от него. 

 • За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

 • ЛОГОПЕД СИМЕОНОВ ЕООД може периодично да актуализира настоящите Общи условия. При промяна ще бъдат актуализирани и Общи условия в сайта.