Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Добре дошли в Центъра за поверителност на ЛОГОПЕД СИМЕОНОВ ЕООД 

     ЛОГОПЕД СИМЕОНОВ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206349480, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

    Логопедичният кабинет е създаден с цел, диагностика – консултация, превенция и терапия на лица с комуникативни и езикови нарушения. Консултациите се провеждат от логопед Генади Симеонов, а терапиите от него и екипа му. 

     Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност на логопедичния кабинет.

Какво регламентират Правилата за поверителност и на какво законово основание

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които прилагаме и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

Да ви информираме какви данни използваме.

Да ви информираме защо ги използваме.

Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги.

Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт и на място в кабинета, за да имате повече свобода.

Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.

Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни.

Всичко, благодарение на което може да бъде идентифициран даден потребител, се счита за лични данни. Това може да бъде имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене.

Какви данни събираме ние:

физическата идентичност – име, ЕГН, адрес, паспортни данни, месторождение, телефони за връзка, банкови сметки и други;

психологическа идентичност – документи относно психическото здраве;

социална идентичност – образование и трудова дейност;

семейна идентичност – семейно положение и родствени връзки;

лични данни, които се отнасят до здравето;

други – лични данни относно гражданско-правния статус на лицата.

Обработваме личните ви данни за следните цели:

Предоставяне на логопедични услуги –  диагностика, консултация, превенция, терапия и други свързани с дейността на кабинета. 

Законосъобразни цели, като счетоводно обслужване, поддръжка и сигурност на интернет сайта, страници в социални мрежи, IT системите, защита на законните интереси, включително по съдебен ред, и други. 

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни:

Нямам право да използвам, да разкривам и да споделям информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани институции, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение или в някоя от следните хипотези:

Информацията се предоставя на доверени партньори въз основа на законови и/или договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези институции могат да използват такава информация, за да имам възможност да доставям по добри услуги на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:

на публични органи (Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление т.н.);

на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане – счетоводна къща, IT компания поддържаща информационната система, подизпълнители по договор и др.;

Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на ЗПУО, Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Защита на информацията.

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на собствени сървъри и хартиен носител. Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.

Прехвърляне на данни.

Не прехвърляме данни, освен ако е налице законно основание.

Колко време съхраняваме информацията:

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

Права на субектите на данни според GDPR

Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени):

при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

Право на ограничаване на обработването:

при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването:

при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни:

ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите законни и договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Контакти:

Администратор:

ГЕНАДИ СИМЕОНОВ – ЛОГОПЕД

Тел. 0887739333, e-mail: logoped_simeonov@mail.bg